Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:35 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:00

Torsdag 2016-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35
Datum och tid: 2016-05-19 09:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser (MJU21)
Beredning
Prop. 2015/16:161 och motion
Föredragande: LR

3. Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m. (MJU20)
Fortsatt beredning av skrivelse 2015/16:87, i den del det avser transportsektorn och trafikutskottets yttranden
Föredragande: CM

4. Inkommen skrivelser
Föredragande: BW

5. 09.15 Uppvaktning av LRF
Ordförande Helena Jonsson

6. Förstudie - Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket
Beredning
Förstudie
Föredragande: CM och CÅ

7. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 och 23
Beredning
PM
Föredragande: CM

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag 24 maj 2016, kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:33
Punkt 2: PM och motion
Punkt 3: PM och yttrande från trafikutskottet
Punkt 4: Inkommen skrivelse
Punkt 6: Förstudie och förslag till beslut
Punkt 7: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider