Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-06-09 kl. 08:00

Torsdag 2016-06-09 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38
Datum och tid: 2016-06-09 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter
Överläggning
KOM (2016) 87
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

2. Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m. (MJU17)
Justering
Prop. 2015/16:118 och motioner
Föredragande: HR

3. Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m. (MJU20)
Justering
Skriv. 2015/16:87 och motioner
Föredragande: CM

4. Avfallshierarkin (MJU22)
Justering
Prop. 2015/16:166 och en motion
Föredragande CE

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 juni 2016 kl 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2016) 87
Punkt 2-5: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
För kännedom - kommenterad dagordning inför EPSCO-rådet 17 juni 2016, se
Dp.15 Utkast till rådets slutsatser om förbättring av livsmedelsprodukter

Preliminära sammanträdestider