Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Onsdag 2016-09-14 kl. 09:00

Onsdag 2016-09-14 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-14 09:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information om avslutat nederländskt och nytt slovakiskt ordförandeskap
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Alkylatbensin för vinterbruk (MJU3)
Justering
Prop. 2015/16:185
Föredragande: BW/EF

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp
och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och
skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att
övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan
information som är relevant för klimatförändringen
Subsidiaritetsprövning
KOM (2016) 479
Föredragande: CN

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar
av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 för att skapa en motståndskraftig
energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att
övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan
information som är relevant för klimatförändringen
Subsidiaritetsprövning
KOM (2016) 482
Föredragande: CN

6. Användningen av anslag under utgiftsområdena 20 och 23 för budgetåret 2016
Information
PM
Föredragande: BW/HR

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: BW/ALK

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 oktober 2016 kl. 11.00


Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: Protokoll 2015/16:42
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: PM och KOM (2016) 479
Punkt 5: PM och KOM (2016) 482
Punkt 6: PM
Punkt 7: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider

Miljödepartementets information om:
Avslutat ordförandeskap Nederländerna
Inkommande ordförandeskap Slovakien