Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2017-01-19 kl. 08:00

Torsdag 2017-01-19 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2017-01-19 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd den 23 januari 2017
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Information om avgående slovakiskt och nytt maltesiskt ordförandeskap
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

3. Jakt och viltvård (MJU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: AT

4. En rymdstrategi för Europa
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Föredragande: ALK

5. Kommissionens förslag om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011
KOM(2016) 786
Subsidiaritetsprövning. Beslut
Föredragande: EH

6. Kommissionens förslag om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker
KOM(2016) 750
Subsidiaritetsprövning
Föredragande: AT

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM
Punkt 3: PM och motioner
Punkt 4: PM och KOM (2016) 705
Punkt 5: Förslag till beslut
Punkt 6: PM och KOM (2016) 750
Punkt 7: OECD-möte 8-10 februari 2017

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan