Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 08:00

Torsdag 2016-09-29 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-29 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om demersala bestånd i Nordsjön
Överläggning
KOM (2016) 493
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Kommissionens förslag om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter i Östersjön
Överläggning
KOM (2016) 545
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Godkännande av klimatavtalet från Paris (MJU6)
Behandling
Proposition 2016/17:16 och motioner
Föredragande: BW

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen
Subsidiaritetsprövning, beslut
KOM (2016) 482
Föredragande: CN

6. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

7. Utskottets arbetsplan
Föredragande: BW

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 oktober 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2016) 493
Punkt 2: PM och KOM (2016) 545
Punkt 3: Protokoll 2016/17:1
Punkt 4: PM och motioner
Punkt 5: Förslag till beslut
Punkt 6: Inkomna skrivelser
Punkt 7: Arbetsplan
Punkt 8: Reseberättelse Chile

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider