Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-02-14 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Uppvaktning av Sveriges snöskoterägares riksorganisation

2. Justering av protokoll

3. Giftfri vardag (MJU7)
Justering
Skrivelse 2015/16:169 och motioner
Föredragande: CN

4. Jakt och viltvård (MJU11)
Justering
Motioner
Föredragande: AT

5. Kommissionens förslag om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 789
Föredragande: AT

6. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Subsidiaritetsprövning
KOM(2017) 38
Föredragande: EH

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: EH och CN

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 februari 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2016/17:19
Punkt 3 och 4: Förslag till betänkande
Punkt 5: PM och KOM(2016) 789
Punkt 6: PM och KOM(2017) 38
Punkt 7: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Information efter COP22, Marrakech
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan