Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-02-23 kl. 08:00

Torsdag 2017-02-23 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-02-23 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kl. 08.00 Miljöråd den 28 februari 2017
Information om dagordningspunkterna nr 4 och 7
Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Utrikesdepartementet

2. Information om avgående slovakiskt och nytt maltesiskt ordförandeskap
Information i vissa delar
Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Utrikesdepartementet

3. Kl. 08.30 Miljöråd den 28 februari 2017
Information om dagordningspunkterna nr 5, 6 och 7
Karolina Skog
Miljöminister
Miljö- och energidepartementet

4. Information om avgående slovakiskt och nytt maltesiskt ordförandeskap
Information i vissa delar
Karolina Skog
Miljöminister
Miljö- och energidepartementet

5. Justering av protokoll

6. Djurskydd (MJU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: NL

7. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2017) 54
Föredragande: ALK

8. Inkommen skrivelse
Föredragande: BW

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 2 mars 2017 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM
Punkt 3: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 4: PM
Punkt 5: Protokoll 2016/17:21
Punkt 6: PM och motioner
Punkt 7: Förslag till beslut
Punkt 8: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan