Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-04 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-10-04 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Godkännande av klimatavtalet från Paris (MJU6)
Justering
Prop. 2016/17:16 och motion
Föredragande: BW

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp
och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och
skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att
övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan
information som är relevant för klimatförändringen
Subsidiaritetsprövning, fortsatt beredning ev. beslut
KOM (2016) 479
Föredragande: CN

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 oktober 2016 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande
Punkt 2: Regeringens bedömning och tidigare utsänt PM 160912

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider