Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:00

Torsdag 2017-04-06 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-04-06 09:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030......i den del som avser bokföringsreglerna för brukad skogsmark (Artikel 8)
samt Kommissionens förslag
om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet.....i den del det avser flexibiliteten från LULUCF till ESR (Artikel 7).
Överläggning
KOM (2016) 479 och KOM (2016) 482
Statssekreterare Eva Svedling
Utrikesdepartementet

2. Fiskeripolitik (MJU14)
Justering
Motioner
Föredragande: CN

3. Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall (MJU20)
Beredning
Prop. 2016/17:147
Föredragande: BW

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2016/17:115 och 1 motion
Föredragande: NL

5. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: AS

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM-dokument
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM och motion
Punkt 5: Inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan