Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-04-20 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (MJU21)
Beredning
Prop. 2016/17:155
Föredragande: NL

3. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skriv. 2016/17:75
Föredragande: CN

4. Vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 2025
Föredragande: NL

5. Kommissionens förslag om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2017
Subsidiaritetsprövning
KOM(2017) 150
Föredragande: ALK

6. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om att från näringsutskottet ta emot motion 2016/17:2659 yrkande 5 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD).
Föredragande: CN och EH

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:30 och 31
Punkt 2 och 3: PM
Punkt 4: PM och KOM(2017) 2025
Punkt 5: PM och KOM(2017) 150
Punkt 6: Motion 2016/17:2659
Punkt 7: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan