Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-04-27 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (MJU4y)
Justering
Skrivelse 2016/17:115 och 1 motion
Föredragande: NL

3. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 (MJU5y)
Justering
Skrivelse 2016/17:75
Föredragande: CN

4. Vitboken om EU:s framtid
Justering
KOM(2017) 2025
Föredragande: NL

5. Kommissionens förslag om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2017
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2017) 150
Föredragande: ALK

6. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 och 23
Beredning
Föredragande: ALK

7. Arbetsplan 4 VT 2017
Föredragande: BW

8. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:32
Punkt 2-5: Förslag till beslut
Punkt 6: PM
Punkt 7: Arbetsplan
Punkt 8: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan