Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:18 Torsdag 2018-02-15 kl. 08:00

Torsdag 2018-02-15 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18
Datum och tid: 2018-02-15 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd den 19 februari 2018
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Svenska ordförandeskapet – Nordiska Ministerrådet för Fiske och Vattenbruk, Jordbruk, Livsmedel och Skogsbruk 2018
Information om Sveriges prioriteringar
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

3. Kl. 09.15 Överläggning om förslag till svensk ståndpunkt om EU:s långsiktiga klimatmål till 2050
Statssekreterare Emil Högberg
Statsrådsberedningen

4. Justering av protokoll

5. Biologisk mångfald (MJU10)
Justering
Motioner
Föredragande: HR

6. Vattenvård (MJU11)
Justering
Motioner
Föredragande: ALK

7. Kemikaliepolitik (MJU12)
Justering
Motioner
Föredragande: CN

8. Kommissionens förslag om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007
Subsidiaritetsprövning
KOM(2017) 676
Föredragande: NL

9. Inkomna EU-dokument
Föredragande: ALK och NL

10. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

11. Utskottets arbetsplan 2 VT 2018
Föredragande: BW

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 februari 2018 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: PM
Punkt 4: Protokoll 2017/18:16 och 17
Punkt 5-7: Förslag till betänkande
Punkt 8: PM och KOM(2017) 676
Punkt 9: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 10: Inkommen skrivelse
Punkt 11: Arbetsplan


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan t o m 1 mars 2018