Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:19 Tisdag 2018-02-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-02-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19
Datum och tid: 2018-02-27 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Naturvård och områdesskydd (MJU9)
Justering
Motioner
Föredragande: AS

3. Åsnens nationalpark (MJU14)
Beredning
Proposition 2017/18:87 och motion
Föredragande: BW/EF

4. Kommissionens förslag om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007
Subsidiaritetsprövning, beslut
KOM(2017) 676
Föredragande: NL

5. Kommissionens förslag om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)
Subsidiaritetsprövning
KOM(2017) 753
Föredragande: AS

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 mars 2018 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2017/18:18
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: PM och motion
Punkt 4: Förslag till beslut
Punkt 5: PM och KOM(2017) 753

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan