Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:20 Torsdag 2018-03-01 kl. 08:00

Torsdag 2018-03-01 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-03-01 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007
Överläggning
KOM(2017) 676
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

2. Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi
Överläggning
KOM(2018) 28
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

3. Miljöråd 5 mars 2018
Information
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

4. Fiskeripolitik (MJU13)
Justering
Motioner
Föredragande: NL

5. Kommissionens förslag om kvaliteten på dricksvatten
Subsidiaritetsprövning, beslut
KOM(2017) 753
Föredragande: AS

6. Information från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)
Information om aktuella frågor
Gd Ingrid Petersson

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 mars 2018 kl. 11.00


Bilagor


Punkt 1: PM och KOM(2017) 676
Punkt 2: PM och KOM(2018) 28
Punkt 3: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 4: Förslag till betänkande
Punkt 5: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan