Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-04-12 kl. 08:00

Torsdag 2018-04-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-04-12 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om en ändring av avtalet om fiskepartnerskap och om ingående av ett protokoll med Konungariket Marocko
Överläggning
COM(2018) 151
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Kommissionens förslag om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)
Överläggning
KOM(2017) 753
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

3. Jordbruks- och fiskeråd 16 april 2018
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

4. Regeringens arbete med den framtida gemensamma jordbrukspolitiken
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Livsmedelspolitik (MJU16)
Justering
Motioner
Föredragande: HR

7. Landsbygdspolitik (MJU18)
Justering
Motioner
Föredragande: CN

8. Bemyndigande i terrängkörningslagen (MJU21)
Beredning
Proposition 2017/18:192
Föredragande: BW

9. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2017/18:118 och motion
Föredragande: AS

10. Kommissionens förslag till förordning om långlivade organiska föroreningar
Subsidiaritetsprövning
COM(2018) 144
Föredragande: AS

11. Inkomna EU-dokument
Föredragande: BW och CN

12. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 april 2018 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: COM(2018) 151
Punkt 2. PM och COM(2017) 753
Punkt 3: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 5: Protokoll 2017/18:25
Punkt 6-7: Förslag till betänkande
Punkt 8: PM
Punkt 9: PM och motion
Punkt 10: PM och COM(2018) 144
Punkt 11: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 12: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan