Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Torsdag 2017-10-12 kl. 10:00

Torsdag 2017-10-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-10-12 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Miljöbedömningar (MJU5)
Fortsatt beredning (yttrande från CU)
Prop. 2016/17:200 och motioner
Föredragande: AS

3. Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet -ILUC
Behandling
Prop. 2016/17:217 och motion
Föredragande: ALK

4. Ramar för utgiftsområde 20 och 23 och lag om reduktionsplikt (MJU1y)
För ev. yttrande till FiU
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: BW

5. Höständringsbudget för 2017
För ev. yttrande till FiU
Prop. 2017/18:2
Föredragande: BW

6. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövningen
För ev. yttrande till KU
Föredragande: CN

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 oktober kl. 11.00


Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2017/18:2
Punkt 2: Yttrande från CU
Punkt 3: PM och motion
Punkt 4: PM och motioner
Punkt 5: PM
Punkt 6: PM
Punkt 7: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan