Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-06-07 kl. 10:00

Torsdag 2018-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-06-07 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
Överläggning
COM(2018) 173
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

2. Information från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Information om aktuella frågor
Gd Jens Mattsson

3. Justering av protokoll

4. Invasiva främmande arter (MJU23)
Justering
Proposition 2017/18:211
Föredragande: SM

5. Ny djurskyddslag (MJU24)
Justering
Proposition 2017/18:147 och motioner
Föredragande: HR och CN

6. Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (MJU25)
Justering av utlåtande med anledning av subsidiaritetsprövning
COM(2018) 173
Föredragande: AS

7. Kommissionens förslag om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljö
Subsidiaritetsprövning
COM(2018) 340
Föredragande: AS

8. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AS och SM

9. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 juni 2018 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM och COM(2018) 173
Punkt 3: Protokoll 2017/18:33
Punkt 4-5: Förslag till betänkande
Punkt 6: Förslag till utlåtande
Punkt 7: PM och COM(2018) 340
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 9: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Utskottets arbetsplan
Preliminära sammanträdestider