Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:38 Tisdag 2018-08-21 kl. 13:00

Tisdag 2018-08-21 kl. 13:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38
Datum och tid: 2018-08-21 13:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information med anledning av torkan sommaren 2018, konsekvenser för lantbruk och skogsbruk
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Kommissionens förslag om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2018) 284
Föredragande: AS och CN

3. Kommissionens förslag om minimikrav för återanvändning av vatten
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2018) 337
Föredragande: CN

4. Kommissionens förslag om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2018) 385
Föredragande: HR

5. Kommissionens förslag om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2018) 390
Föredragande: SM

6. Kommissionens förslag om reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2018) 392-394
Föredragande: NL och CN

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: HR, CN, SM, NL och AS

8. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

9. Bemyndigande
Föredragande: MB

10. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 2: PM och COM(2018) 284
Punkt 3: PM och COM(2018) 337
Punkt 4: PM och COM(2018) 385
Punkt 5: PM och COM(2018) 390
Punkt 6: PM och COM(2018) 392-394
Punkt 7: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 8: Inkomna skrivelser