Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-24 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel m.m. (MJU1y)
Justering
Prop 2017/18:1 och motioner
Föredragande: BW

3. Höständringsbudget för 2017
Justering
Prop. 2017/18:2
Föredragande: BW

4. Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet -ILUC
Fortsatt beredning (yttrande från TU)
Prop. 2016/17:217 och motion
Föredragande: ALK

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AS

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 oktober kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2017/18:4
Punkt 2-3: Förslag till yttrande
Punkt 4: Yttrande från trafikutskottet
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan