Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9
Datum och tid: 2017-11-16 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Överläggning
KOM(2014) 180
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

2. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö - och naturvård
Beredning
Föredragande: MN

3. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Beredning
Föredragande: JS

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 november 2017 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Underlag för överläggning
Punkt 2-3: PM
Punkt 3: Protokoll 2017/18:7

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan