Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-12-05 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: CN och SE

3. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: AS och SM

4. Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2019) 580
Föredragande: SE

5. Kommissionens förslag om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2019) 581
Föredragande: SE

6. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motionsyrkande 2019/20:3267 yrkande 1 och motionsyrkande 2019/20:2760 yrkande 34 till civilutskottet.
Föredragande: CN

7. Övriga frågor

8. Information från Statens veterinärmedicinska anstalt
Generaldirektör Ann Lindberg informerar om aktuella frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 10 december 2019 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:10 och 11
Punkt 2 och 3: Förslag till betänkanden
Punkt 4 och 5: Förslag till beslut
Punkt 6: Motion 2019/20:3267 yrkande 1 och motion 2019/20:2760 yrkande 34

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan