Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Torsdag 2019-10-03 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-03 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar (MJU4)
Justering
Skr. 2018/19:121 och motioner
Föredragande: SM

3. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

4. Övriga frågor

5. Information från Havs- och vattenmyndigheten om fiskekvoter m.m.

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:1 och 2
Punkt 2: MJU4
Punkt 3: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider