Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:40 Torsdag 2020-05-28 kl. 08:00

Torsdag 2020-05-28 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:40
Datum och tid: 2020-05-28 08:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Kommissionens förslag till inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
Överläggning
COM(2020) 80
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljödepartementet

2. Kommissionens meddelande En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
Överläggning
COM(2020) 98
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljödepartementet

3. Justering av protokoll

4. En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan (MJU16)
Justering
Prop. 2019/20:65, yttranden från andra utskott och motioner
Föredragande: SM

5. Den europeiska gröna given (MJU17)
Justering
COM(2019) 640 och yttranden från andra utskott
Föredragande: AS

6. Förslag om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2020) 137
Föredragande: AS

7. Förslag om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2020) 186
Föredragande: AS

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: FaktaPM och COM(2020) 80
Punkt 2: FaktaPM och COM(2020) 98
Punkt 3: Protokoll 2019/20:37 och 38
Punkt 4: Förslag till betänkande
Punkt 5: Förslag till utlåtande
Punkt 6: PM och COM(2020) 137
Punkt 7: PM och COM(2020) 186

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan