Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-11-07 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: CN och SE

3. Arbetet i frågor som rör Kina (MJU3y)
Justering
Skr. 2019/20:18
Föredragande: MB

4. Tillämpning av subsidiaritetsprincipen (MJU4y)
Justering
Föredragande: SM

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: SE

6. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

7. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

8. Övriga frågor

9. Information från Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets generaldirektör informerar om det fortsatta arbetet med grön infrastruktur, skötsel av skyddad skog med tanke på granbarkborre och vargföryngringar, bl.a. inom renskötselområdet.

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 november 2019 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:5 och 6
Punkt 2: PM och motioner
Punkt 3-4: Förslag till yttranden
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument, COM(2018) 673 och för kännedom: Rådsslutsatser om uppdaterad bioekonomistrategi. (Planerat antagande vid konkurrenskraftsrådets möte den 29 november 2019. Ansvarigt statsråd Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.)
Punkt 6: Inkommen skrivelse
Punkt 7: Arbetsplan

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider