Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8
Datum och tid: 2020-10-22 10:00
Plats: RÖ4-43

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Skyddsjakt på varg (MJU5)
Fortsatt beredning
PM
Föredragande: SM

4. Höständringsbudget för 2020 (MJU2y)
För yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:2
Föredragande: MB

5. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 (MJU1y)
För yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: SE

6. Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen
Subsidiaritetsprövning
COM(2020) 642
Föredragande: CN

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november 2020 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2020/21:6
Punkt 3-5: PM
Punkt 6: PM och COM(2020) 642
Punkt 7: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider