Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2007-06-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:37

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2006/07:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:37
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Miljöministern överlägger med utskottet om

KOM (07) 225 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (SEK (07) 547),

KOM (06) 636 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (SEK (06) 1369, 1370)

2. Miljödepartementet informerar inför Miljöråd den 28-29 juni 2007

3. Justering av protokoll 2006/07:36

4. Inkomna skrivelser

5. Inkomna EU-dokument m.m.

/Föredragande BW/

6. Övriga frågor

Bilagor


Departementspromemorior till punkt 1
KOM (07) 225, SEK (07) 547 till punkt 1 (end. elektroniskt)
KOM (06) 63, SEK (06) 1369, 1370 till punkt 1 (end. elektroniskt)
Kommenterad dagordning m.bilagor och övriga handlingar till punkt 2
Protokoll 2006/07:36 till punkt 3
Inkomna EU-dokument 15 maj-11 juni 2007 till punkt 5 (dokumenten end.elektroniskt)
Fakta-PM 2006/07:FPM85 Ny förordning om gränsvärden för läkemedelsrester i livsmedel
Fakta-PM 2006/07:FPM86 Meddelande om fiskefångst som kastas överbord