Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 10:30

Utskottsmöte 2007/08:33

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:33
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, om

KOM(2007) 856 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon, och

KOM (2007) 851 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

2. Justering av protokoll 2007/08:31

3. Behandling av proposition 2007/08:129 Förhandsgodkända insamlingssystem för förpackningar och papper

/föredragande ALK/

4. Behandling för ev. yttrande till konstitutionsutskottet över 2008 års ekonomiska vårproposition avseende förslagspunkt 3 (prop. 2007/08:100)

/föredragande BW/

5. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över Tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:99) jämte följdmotionsyrkanden

/föredragande BW/

6. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse om Årsredovisning för staten 2007 (skr. 2007/08:101)

/föredragande BW/

7. Inkomna skrivelser

/föredragande BW/

8. Övriga frågor


Bilagor


Underlag avseende överläggning (KOM-dokumenten endast elektroniskt) till punkt 1
Protokoll 2007/08:31 till punkt 2
PM till punkt 3, 4 och 6
PM och motioner till punkt 5 (motionerna endast på papper)