Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Uppvaktning av Svenska Kennelklubben angående organisationens arbete med egenkontroll av hundars hälsa, avel och exteriöra överdrifter

2. Kl. 11.30 Uppvaktning av Svenska Jägareförbundet angående mårdhunden

3. Justering av förslag till yttrande till näringsutskottet över proposition 2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB samt en följdmotion

/föredragande CM/

4. Subsidiaritetsprövning - behandling av Europeiska kommissionens förslag till rådets beslut om regler för import till Europeiska unionen av fiskeriprodukter, levande musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och biprodukter av dessa från Grönland, KOM(2010) 176 slutlig

/föredragande BgW/

5. Inkommen skrivelse

/föredragande BgW/

6. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande CM/

7. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till yttrande till punkt 3
PM och dokument till punkt 4
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 6