Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2009/10:28 och 2009/10:29

2. Justering av förslag till yttrande 2009/10:MJU3y Vårtilläggsbudget för 2010

/föredragande BgW/

3. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition samt följdmotion

/föredragande LS/

4. Subsidiaritetsprövning - behandling av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete,
KOM(2010) 145 slutlig

/föredragande BgW/

5. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande CM/

6. Övriga frågor

Bilagor


Protokoll till punkt 1
Förslag till yttrande till punkt 2
PM och följdmotion till punkt 3
PM och dokument till punkt 4
Lista inkomna EU-dokument m.m. till punkt 5
Rådsmöten - Pressmeddelanden (end.elektroniskt):
Miljöråd 15 mars 2010
Jordbruks- och fiskeråd 29 mars 2010
Rådet för allmänna frågor 22 mars 2010
Rådsmöten - Protokoll (end. elektroniskt):
Rådsmöte 15 februari 2010
Rådsmöte 1 mars 2010
Rådsmöte 15 mars 2010