Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-13 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:2

2. Behandling av skrivelse 2004/05:173 En nationell strategi för havsmiljön samt dels följdmotionerna

2005/06:
MJ1 av Sverker Thorén m.fl. (fp),
MJ2 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd),
MJ3 av Claes Västerteg m.fl. (c),

dels motion väckt med anledning av proposition 2004/05:150

2004/05:
MJ38 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) yrkandena 63-65 och 68,

dels motioner från allmänna motionstiden 2004

2004/05:
MJ274 av Kent Olsson (m),
MJ284 av Jeppe Johnsson (m),
MJ285 av Ewa Björling (m),
MJ329 av Annelie Enochson (kd) yrkandena 1-3,
MJ341 av Tuve Skånberg (kd),
MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 8, 9, 13 och 15,
MJ371 av Åsa Domekj och Sverker Thorén (mp, fp) yrkandena 3 och 5,
MJ495 av Åsa Torstensson (c) yrkande 2,
MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 6, 15 och 20,

dels motioner från allmänna motionstiden 2005

2005/06:
MJ236 av Sverker Thorén (fp),
MJ258 av Ewa Björling (m),
MJ292 av Lars Tysklind och Cecilia Wigström (fp) yrkandena 1 och 9-11,
MJ394 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 8 och 11
MJ404 av Agne Hansson och Margareta Andersson (c),
MJ425 av Michael Hagberg (s),
MJ443 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1, 2 och 6,
MJ446 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1, 2, 4 , 16, 17, 20 och 22,
MJ453 av Elizabeth Nyström och Ulla Löfgren (m),
MJ454 av Johan Löfstrand (s),
MJ519 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 24,
MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 6,
MJ532 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 6-8 och 12,
MJ580 av Christer Engelhardt (s),
U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 19 och 21.

/föredragande Wessman/

3. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 (volym 1) såvitt avser utgiftsramar för Uo20 och Uo23 samt följdmotioner:

2005/06:
Fi240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m),
Fi241 av Lars Leijonborg m.fl. (fp),
Fi242 av Göran Hägglund m.fl. (kd),
Fi243 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Fi320 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s, mp, v) yrkandena 1 och 2.

/föredragande Wessman/

4. Behandling för ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 (volym 1) såvitt avser tilläggsbudget till statsbudgeten (Uo20 och Uo23) för budgetåret 2005 (inga motioner)

/föredragande Wessman/

5. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag.
Yttrande lämnas av trafikutskottet.

/föredragande Holst, Franzén, Stenberg, Wuilmart/

6. Kl. 10.30 Uppvaktning AstraZeneca AB

7. Övriga frågorBilagor


Protokoll 2005/06:2
PM, följdmotioner och motioner från allm. motionstiden 2005 till p. 2
PM och följdmotioner till p. 3
PM till p. 4
Arbetsplan för hösten 2005
Yttrande från trafikutskottet