Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-06 kl. 08:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Miljöministern överlägger med utskottet med anledning av


KOM(08) 16 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (framlagt av kommissionen),

KOM(08) 17 Förslag till Europaparlamentets och Rådets beslut om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020,

KOM(08) 18 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006, samt

KOM(08) 30 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Mot 20–20 till 2020. Europas möjligheter i samband med klimatförändringarna

2. Justering av protokollen 2007/08:20 och 21

3. Behandling av motioner om jakt och viltvård

/föredragande MH/

4. Behandling av motioner om djurskydd

/föredragande ALK/

5. Behandling av motioner om biologisk mångfald

/föredragande HR/

6. Övriga frågor

Bilagor


Underlag avseende överläggning (KOM-dokumenten endast elektroniskt. Underlag till KOM(08) 30 delas i särskild ordning så snart som möjligt.) till punkt 1
Protokoll 2007/08:20 och 21 till punkt 2
PM och motioner till punkt 3, 4 och 5 (motionerna endast på papper)
FaktaPM 2007/08:74 Koldioxidkrav bilar
Rapport från möte i Jordbruks-/fiskerådet den 18 februari 2008
Program till studiebesök på Astra Zeneca