Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2008-11-27 kl. 08:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, om

KOM(2008) 645 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén. Bekämpande av avskogning och skogsdegradering för att motverka klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden, samt

SEK(2008) 2620 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén. Bekämpande av avskogning och skogsdegradering för att motverka klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden. Sammanfattning av konsekvensbedömningen

2. Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, informerar inför Miljöråd den 4-5 december 2008

3. Justering av protokoll 2008/09:11 och 2008/09:12

4. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

/föredragande CW/

5. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

/föredragande MH och HR/

6. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU7 Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen

/föredragande BW/

7. Fortsatt behandling av Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet: produktnormer, produktionskrav och kvalitetsordningar, KOM(2008) 641

/föredragande CM/

8. Inkomna EU-dokument m.m.

/föredragande ALK/

9. Övriga frågor

Bilagor


PM (bilaga 4) från Miljödepartementet till punkt 1
Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 2
Protokoll 2008/09:11 och 2008/09:12 till punkt 3
Förslag till betänkande 2008/09:MJU1 till punkt 4
Förslag till betänkande 2008/09:MJU2 till punkt 5
Förslag till betänkande 2008/09:MJU7 till punkt 6
Utkast till utlåtande 2008/09:MJU8 till punkt 7
PM angånde märkning av livsmedel till punkt 7
Lista inkomna EU-dokument till punkt 8
Rapport från möte mellan Europaparlamentets och de nationella parlamentens utskott den 3 och 4 november 2008 i Bryssel