Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-19 kl. 08:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson om

KOM(2008) 718
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om förslaget till rådets förordning
om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen ör att säkerställa att bestämmelserna i den
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

KOM(2008) 721
Förslag till rådets förordning om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa
att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

KOM(2008) 543
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den […] om skydd av djur som används
för vetenskapliga ändamål

2. Jordbruksministern informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 23-24 mars 2009

3. Justering av protokoll 2008/09:24 och 2008/09:25

4. Justering av förslag till betänkande 2008/09:MJU18 Jordbrukspolitik m.m.

/föredragande HR/

5. Fiskeseminarium 14 april 2009

/ föredragande ALK/

6. Inkomna skrivelser

/föredragande BgW/

7. Övriga frågor

Bilagor


PM till punkt 1
Kommenterad dagordning med bilagor till punkt 2
Protokoll 2008/09:24 och 25 till punkt 3
Förslag till betänkande 2008/09:MJU18 till punkt 4
Programutkast och förslag till deltagare till punkt 5
FaktaPM 2008/09:FPM93 Handlingsplan för hajar till punkt 7
Brev från Kommissionen m anl av utlåtande 2008/09:MJU8
Reviderad arbetsplan MJU våren 2009
Rapport från Ekofin 090310 (end. elektroniskt)