Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-01-28 kl. 08:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruksministern lämnar information angående avslutat svenskt och nytt spanskt ordförandeskap i EU

2. Justering av protokoll 2009/10:12

3. Behandling av motioner om biologisk mångfald

/föredragande CM/

4. Behandling av motioner om jordbrukspolitik m.m.

/föredragande MH/

5. Övriga frågor

Sammanträdet ajourneras till kl. 11.00

6. Överläggning enligt RO 10:3 med statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, om

KOM(2009) 593 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon

7. Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, lämnar information angående avslutat svenskt och nytt spanskt ordförandeskap i EU

Bilagor


PM från Jordbruksdepartementet till punkt 1
Protokoll till punkt 2
PM och motioner till punkt 3 och 4
Underlag från Miljödepartementet inkl. Fakta-PM 2009/10:46 Koldioxidkrav för lätta nyttofordon samt KOM(09) 593 till punkt 8
PM från Miljödepartementet till punkt 9