Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 08:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Överläggning enligt RO 10:3 med miljöminister Andreas Carlgren om

KOM (2010) 86 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén.
Internationell klimatpolitik efter Köpenhamn: Agera nu för kraftfullare globala åtgärder mot klimatförändringen

2. Uppvaktning av Svenskt Vatten AB med anledning av den fortsatta implementeringen av ramdirektivet för vatten m.m.

3. Presentation av den sk. EU/MOT-utredningen angående motionshantering och eu-arbete i riksdagen

4. Justering av protokoll 2009/10:27

5. Justering av förslag till utlåtande 2009/10:27 Skogsskydd och skoglig information i EU

/föredragande CM/

6. Behandling av proposition 2009/10:155 Svenska miljömål samt följdmotioner

/föredragande LS/

7. Behandling av proposition 2009/10:201 Gränser i skog samt följdmotioner

/föredragande MH/

8. Behandling för ev. yttande till civilutskottet över proposition 2009/10:162 Ersättning vid expropriation samt en följdmotion

/föredragande ALK/

9. Behandling för ev. yttande till finansutskottet över proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010

/föredragande BgW/

10. Behandling för ev. yttande till finansutskottet över skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten

/föredragande BgW/

11. Behandling för ev. yttande till konstitutionsutskottet över del av proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition
(eventuell justering)

/föredragande BgW/

12. Subsidiaritetsprövning (justering)
Fortsatt subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till rådets beslut om regler för import till Europeiska unionen av fiskeriprodukter, levande musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och biprodukter av dessa från Grönland, KOM(2010) 176

13. Arbetsplan för resterande del av våren 2010

/föredragande BgW/

14. Övriga frågor

Bilagor


PM till punkt 1
Protokoll till punkt 4
Förslag till utlåtande till punkt 5
PM och följdmotioner till punkt 6 och 7
PM till punkt 8-11
Förslag till beslut till punkt 12
Arbetsplan till punkt 13