Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2009/10:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av förslag till betänkande 2009/10:MJU22 Fiskeripolitik

/föredraganed JS/

2. Justering av förslag till yttrande 2009/10:MJU1y Ersättning vid expropriation

/föredragande ALK/

3. Behandling av proposition 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer samt följdmotioner

/föredragande MH/

4. Subsidiaritetsprövning (justering)
Fortsatt subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete, KOM(2010) 145 

/föredragande BgW/

5. Övriga frågor

Bilagor


Förslag till betänkande till punkt 1
Förslag till yttrande till punkt 2
PM och följdmotioner till punkt 3
Förslag till beslut till punkt 4
Rapport GAC 10 maj 2010 (end.elektroniskt)