Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:37 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:37
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information – inför möte med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj – om genomförande av det fördjupade samarbetet inom EU om ett enhetligt patentskydd.

2. Subsidiaritetsprövning
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordningar rörande enhetligt patentskydd inom EU.
Föredragande: AKA

3. Justering av protokoll

4. Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m. (NU21)
Justering
Prop. 2010/11:70 och motioner
Föredragande: RB

5. Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer (NU26)
Beredning
Motion 2010/11:N5
Föredragande: KS

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. PM samt två förslag till förordningar
2. PM
3. Protokoll (endast i databasen)
4. Förslag till betänkande NU21
5. PM, motion samt yttrande från FöU
6. Återrapport från informellt energiministermöte