Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:39 Tisdag 2012-06-19 kl. 08:00

Tisdag 2012-06-19 kl. 08:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2011/12:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39
Datum och tid: 2012-06-19 08:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Utrikesdepartementet
Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information om

a) kommissionens meddelande om implementeringen av tjänstedirektivet (KOM(2012) 261),

b) kommissionens meddelande om bättre styrning av den inre marknaden (KOM(2012) 259),

c) regeringens faktapromemoria inför kommissionens utarbetande av uppföljningen till inremarknadsakten (SMAII) (förslag väntas presenteras i höst).

3. Information från Justitiedepartementet
(kl. 08.45) Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar aktuell information om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen.

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: LS

5. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. EU-information (FaktaPM om punkterna 2a, 2b och 2c sänds ut elektroniskt vid senare tillfälle)
3. EU-information
4. Förteckning