Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2012-12-06 kl. 10:00

Torsdag 2012-12-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15
Datum och tid: 2012-12-06 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
(kl. 10.00) Statssekreterare Håkan Ekengren med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 10-11 december 2012 (punkterna 9, 12a, 12b, 15 och 18f på dagordningen).

3. Låneram för SAS AB (NU10)
Justering
Prop. 2012/13:46 och motioner
Föredragande: AKA

4. Forskning och innovation (NU3y)
Justering
Prop. 2012/13:30 och motioner
Föredragande: AKA

5. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: LS

6. Information från Utrikesdepartementet
(kl. 11.00) Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 10-11 december 2012 (punkterna 11 och 18a på dagordningen).


7. Fråga om bemyndigande för ordföranden att inhämta regeringens bedömning
Fråga om att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden och gruppledarna i utskottet fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över ett eventuellt inkommet subsidiaritetsärende under juluppehållet.

8. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll


9. Kanslimeddelanden


10. Ev. övriga ärenden


11. Förslag om inställt sammanträde
Torsdagen den 13 december 2012.

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 januari 2013.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. EU-information (se separat sammanställning)
3. Yttrande FiU6y, förslag till betänkande NU10 sänds ut i efterhand
4. Förslag till yttrande NU3y
5. Förteckning
6. EU-information (se separat sammanställning)