Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17
Datum och tid: 2013-02-12 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Överläggning om inre marknaden för energi
(kl. 11.00) Överläggning med statssekreterare Daniel Johansson om regeringens ståndpunkt till kommissionens förslag för en välfungerande inre marknad för energi (KOM(2012) 663).

3. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 22 februari 2013.

4. Information från Justitiedepartementet
(kl. 11.30) Departementsråd Amina Lundqvist med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information

a) om undertecknade av avtal om en enhetlig patentdomstol.

b) om förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning och gränsöverskridande licensiering av musik.

5. Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (NU6)
Justering
Prop. 2012/13:21 och motioner
Föredragande: LS

6. Statliga företag (NU7)
Justering
Skr. 2011/12:140 och motioner
Föredragande: AKA

7. Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag (NU8)
Justering
Skr. 2012/13:5 och motioner
Föredragande: AG

8. Information om utskottets planerade ärendedebatter under våren

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 februari kl. 10.00.


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Se separat sammanställning
3. Se separat sammanställning
4. Se separat sammanställning
5. Förslag till betänkande NU6
6. Förslag till betänkande NU7
7. Förslag till betänkande NU8
8. Ärendeplan för näringsutskottet