Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22
Datum och tid: 2013-03-26 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Exportkreditnämnden
Generaldirektör Karin Apelman, finanschef Patrick Nimander, avdelningschef Risk advisory & CSR Stefan Karlsson och affärsområdeschef Stora företag Helén Seemann, Exportkreditnämnden, lämnar information om verksamheten.

3. Handelspolitiska frågor (NU13)
Justering
Motioner
Föredragande: CR

4. Energipolitiska frågor (NU17)
Justering
Motioner
Föredragande: AKA och LS

5. Information från Tillväxtverket
(kl.11.45) Enhetschef utvecklingsenheten Stefan Renlund och analytiker och projektledare Jonnie Nordensky, Tillväxtverket, lämnar information om Entreprenörskapsbarometern 2012.

6. Naturgasfrågor (NU16)
Föredragning
Prop. 2012/13:85 och motioner
Föredragande: AKA

7. Näringspolitiska frågor (NU11)
Föredragning
Motioner
Föredragande: AG

8. Subsidiaritetsprövning
Fråga om inhämtande av regeringens bedömning rörande kommissionens förslag KOM(2013) 146 och KOM(2013) 153.
Föredragande: LS

9. Information om utskottets offentliga utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta den 25 april kl. 9.00-11.45

10. Information om den s.k. återvändardagen den 10 april kl. 10.00-11.00

11. Information om byte av debattdatum i kammaren

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april kl. 10.00.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Utdrag ur årsredovisning
3. Förslag till betänkande NU13
4. Förslag till betänkande NU17
5. Sammanfattning av Entreprenörskapsbarometern 2012
6. PM och motionshäfte
7. PM och motionshäfte
8. Förslag KOM(2013) 146 och KOM(2013) 153. PM sänds ut i efterhand
9. Utkast till program
10. Förteckning
11. Utdrag ur ärendeplan