Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23
Datum och tid: 2013-04-11 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Energimyndigheten
Generaldirektör Erik Brandsma, Energimyndigheten, lämnar information om verksamheten.

3. Näringspolitiska frågor (NU11)
Justering
Motioner
Föredragande: AG

4. Prövning av nätkoncession (NU12)
Justering
Prop. 2012/13:70 och motioner
Föredragande: RB

5. Naturgasfrågor (NU16)
Justering
Prop. 2012/13:85 och motion
Föredragande: AKA

6. Granskning av handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder (NU20)
Justering
KOM(2013) 36 och KOM(2013) 37
Föredragande: CR

7. Fråga om yttrande över motioner
Fråga om yttrande till trafikutskottet
Motioner
Föredragande: AKA

8. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om anmälan av projekt för investeringar i energiinfrastruktur
Fortsatt beredning
KOM(2013) 153
Föredragande: LS

9. Fråga om studiebesök hos SAS och Swedavia torsdagen den 2 maj (kl. 10.00-15.00)

10. Återrapport från den Interparlamentariska unionens årliga vårförsamling i Quito, Ecuador (KÖ, OL).

11. Anmälan av inkomna skrivelser

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 april kl. 11.00.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
3. Förslag till betänkande NU11
4. Förslag till betänkande NU12
5. Förslag till betänkande NU16
6. Förslag till utlåtande NU20
7. PM sänds ut i efterhand
8. PM och regeringens bedömning