Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:24 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24
Datum och tid: 2013-04-16 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (NU4y)
Justering
Motioner
Föredragande: AKA

3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2012/13:80 och motioner
Föredragande: CR/LS

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2012/13:75 och motioner
Föredragande: CR/LS

5. Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken
Beredning
(KOM(2013) 161
Föredragande: AKA

6. Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
Beredning
(KOM(2013) 162
Föredragande: AKA

7. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: LS

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april kl. 11.00.


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till yttrande sänds ut i efterhand
3. PM
4. PM
5. PM
6. PM
7. Förteckning