Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-05-14 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om förhandlingarna om den framtida sammanhållningspolitiken.

3. Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter (NU18)
Justering
Prop. 2012/13:122
Föredragande: RB

4. Olagligt statsstöd (NU19)
Justering
Prop. 2012/13:84
Föredragande: AG

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (NU5y)
Justering
Skrivelse 2012/13:75 och motioner
Föredragande: CR/LS

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över vårändringsbudget för 2013
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2011/12:99
Föredragande: AG

7. Fråga om yttrande till finansutskottet över årsredovisning för staten 2012
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2011/12:101
Föredragande: CR

8. Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken
Fortsatt beredning
KOM(2013) 161
Föredragande: AKA

9. Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
Fortsatt beredning
KOM(2013) 162
Föredragande: AKA

10. Fråga om studieresa för utskottet

11. Anmälan av inkomna skrivelser

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj kl. 10.00.

Bilagor


1. Två protokoll (endast i databasen)
2. PM och A-punktsannotering
3. Förslag till betänkande NU18
4. Förslag till betänkande NU19
5. Förslag till yttrande NU5y
6. PM
7. PM
8. PM och faktapm
9. Se punkt 8
10. PM, inbjudan och program
11. Förteckning delas vid sammanträdet