Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30
Datum och tid: 2013-05-23 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet

Statssekreterare Håkan Ekengren med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 och 30 maj 2013 (punkterna 5, 7 och 9 på dagordningen).

3. Information från Utrikesdepartementet
(kl. 10.30) Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information

a) inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 och 30 maj 2013 (punkt 8 på dagordningen)

b) om dels översynen av industrivaruregelverket i EU, dels tjänsteområdet.

4. Subsidiaritetsprövning av ändringsförslag av förslag till grundförordning för sammanhållningspolitiken som rör Europeiska havs- och fiskerifonden
Beredning
KOM(2013) 246
Föredragande: LS

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 maj kl. 9.30.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. EU-information (se separat sammanställning)
3. EU-information (se separat sammanställning)
4. PM och KOM(2013) 246