Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-06-11 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 (NU24)
Justering
KOM(2013) 169
Föredragande: RB

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater
Fortsatt beredning
KOM(2013) 301
Föredragande: AG

4. Elnätsutbyggnadens effekter för enskilda fastighetsägare
(kl. 11.05) Talespersonerna Karl-Johan Axelsson, Christer Hansson och Helge Torstensson, Nätverket Nej till 400-kV-ledningen St. Basthult - Lämmedal, lämnar synpunkter rörande elnätets utbyggnad.

5. Information om den Digitala mötestjänsten
(kl. 11.30) Projektledare Anne Rymer-Rythén och testledare Fredrik Elmér lämnar information om projektet Digital mötestjänst för ledamöter i utskott.

6. Anmälan av inkomna EU-dokument

7. Fråga om ev. utskottsresa

8. Information om planerade sammanträden hösten 2013

9. Fråga om hantering av utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren

10. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 juni kl. 8.00 (vid behov)

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till utlåtande NU24 (sänds ut i efterhand)
3. PM (sänds ut i efterhand)
4. Skrivelse
5. Informationsmaterial
6. Förteckning och en fakta-PM
7. PM
8. PM
9. PM