Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-19 kl. 10:00

Torsdag 2013-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1
Datum och tid: 2013-09-19 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: LS

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om ändring av rådet förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemstater från Europeiska socialfonden
Beredning
KOM(2013) 560
Föredragande: LS

4. Fråga om deltagande vid OECD-konferens i Paris den 2 oktober 2013
Föredragande: JF

5. Fråga om deltagande vid WTO:s ministermöte i Indonesien den 3-6 december 2013
Föredragande: JF

6. Inkommande och utgående besök
Föredragande: JF

7. Information om utskottets arbete under hösten
Föredragande: JF

8. Information om införandet av digital mötestjänst
Efter avslutat sammanträde den 19 september hålls en utbildning om den digitala mötestjänsten.
Föredragande: JF

9. Anmälan av inkomna skrivelser

10. Information från Justitiedepartementet
(kl. 10.30) Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om

a) de pågående förhandlingarna om direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning m.m. (CRM-direktiv)

b) det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen

c) de pågående förhandlingar om översynen av EU:s varumärkessystem.

11. Information från Näringsdepartementet
(kl. 11.00) Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information

a) inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 september (punkterna 4, 5a, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d på dagordningen)

b) rörande förhandlingarna om strukturfondsförordningarna.

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 september kl. 11.00.


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. EU-information (se separat sammanställning)
3. EU-information (se separat sammanställning)
4. PM och programutkast
5. PM
6. PM
8. PM
10. EU-information (se separat sammanställning)
11. EU-information (se separat sammanställning)