Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Onsdag 2014-04-16 kl. 08:00

Onsdag 2014-04-16 kl. 08:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-04-16 08:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Överlämnande av lagförslag
Fråga om överlämnande av de i propositionen 2013/14:174 framlagda förslagen till lag om ändring i jordabalken, lagförslag 4, och lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614), lagförslag 6, till civilutskottet för lagteknisk samordning.
Omedelbar justering.

3. Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (NU18)
Justering
Prop. 2013/14:174 och motioner
Föredragande: RB

4. Tröskeleffekter och förnybar energi (NU19)
Justering
Prop. 2013/14:156 och motioner
Föredragande: CR

5. Vissa lagändringar inför en ny programperiod (NU24)
Beredning
Prop. 2013/14:175
Föredragande: CR

6. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen
Fortsatt beredning
Skr. 2013/14:75 och motion
Föredragande: JS, CR

7. Inhämtande av yttrande
Fråga om att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:206 om herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar och motioner som väcks i anslutning till propositionen.
Omedelbar justering.

8. Anmälan av inkomna EU-dokument

9. Inbjudan från utbildningsutskottet till seminarium

10. Inbjudan från Utrikesdepartementet till seminarium

11. Anmälan av reseberättelser

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 april kl. 11.00.

Bilagor