Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:40 Torsdag 2015-08-27 kl. 11:00

Torsdag 2015-08-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:40
Datum och tid: 2015-08-27 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Miljö- och energidepartementet
Statsrådet Ibrahim Baylan lämnar information om regeringens syn på det energipolitiska läget och beskeden rörande svensk kärnkraft.

2. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU
Beredning
KOM(2015) 341
Föredragande: JS

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
Beredning
KOM(2015) 365
Föredragande: JS

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

6. Fråga om deltagande i interparlamentariskt möte om turism i Aten den 27-29 september 2015
Föredragande: JF

7. Fråga om deltagande i OECD:s interparlamentariska möte i Paris den 1 oktober 2015
Föredragande: JF

8. Fråga om mottagande av besök
Föredragande: JF

9. Information om utskottets delegationsresor
Föredragande: JF

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Torsdag den 24 september kl. 10.00.

Bilagor