Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-12-10 kl. 08:30

Torsdag 2015-12-10 kl. 08:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10
Datum och tid: 2015-12-10 08:30
Plats: RÖ 4-27

1. Information från regeringen
Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information om

a) regeringens skrivelse om exportstrategin

b) regeringens skrivelse om politik för hållbart företagande.

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen (NU7)
Beredning
Skr. 2015/16:33 och motioner
Föredragande: FJ

4. Mottagande av motion
Föredragande: JF

5. Handelspolitik (NU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: CR

6. Granskning av meddelande om handel för alla (NU8)
Beredning
KOM(2015) 497
Föredragande: JS

7. Inhämtande av yttrande
Fråga om att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse om exportstrategin under förutsättning att den hänvisas till näringsutskottet.

8. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

9. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

10. Fråga om bemyndigande för ordföranden att inhämta regeringens bedömning
Fråga om att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över ett eventuellt inkommet subsidiaritetsärende under juluppehållet.

11. Bemyndigande att justera dagens protokoll

12. Information om utskottets planering våren 2016
Föredragande: JF

13. Kanslimeddelanden

14. Ev. övriga ärenden

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 januari kl. 10.00 (vid behov), därefter torsdagen den 21 januari kl. 10.00.

Bilagor